بخش نصب

نصب 13000 تن تجهیزات گندله سازی بهاباد

نصب 13000 تن تجهیزات گندله سازی بهاباد