عملیات نصب دو دستگاه مخزن ذخیره آهن اسفنجی فولاد سازی سرمد ابر کوه

عنوان قرارداد عملیات نصب دو دستگاه مخزن آهن اسفنجی
کارفرما شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)
محل اجرای پروژه یزد – ابرکوه مدت قرارداد  3 ماه
شرح کلی از پروژه
اجرای کامل عملیات نصب دو دستگاه مخزن ذخیره آهن اسفنجی (DRI Storage Bin)
پروژه فولاد سازی سرمد ابرکوه به وزن حدودی 400 تن
محل انجام کار، واقع در کیلومتر 15 جاده ابرکوه به یزد – سایت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه می باشد
درصد پیشرفت
نصب 45%