انجام مانور امداد و نجات در سایت گندله سازی بهاباد (1401/03/22)