المان پست گرید

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

آگهی استخدامی حسابدار

آگهی استخدامی حسابدار