سهامداران

شرکت کلوین
میزان سهام 49.5%
شرکت پوشاسازه فلزی پویا
میزان سهام 49.5%
سایرین
میزان سهام 1%