خدمات پیمانکاری

خدمات پیمانکاری :
شرکت کیان پولاد سده با آمیختن سوابق 50 ساله شرکتهای بنیانگذار خود با توانمندی تجهیزاتی و دانش همکاران متخصص خود ,هم اکنون آماده ارائه خدمات با توجه به نیاز مشتریان در قالب قراردادهای زیر می باشد:

 

قراردادهای تامین P
قراردادهای تامین و ساخت PC
قراردادهای مدیریت پیمان MC
قراردادهای طراحی و تامین و ساختEPC