تاسیساتی

ردیفشرحتعداد
1حديده برقي4    دستگاه
2دستگاه لبه كشو زن4    دستگاه
3وينچ كابل كشي2   دستگاه
4ابزار لوله كشي جهت اكيپ15   ســري
5ابزار برقي جهت اكيپ12    ســري
6ديزل ژنراتور 50  كيلو وات2    دستگاه
7دستگاه تست برقيبه تعداد كافي