المان پست اسلایدر

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

آگهی استخدامی حسابدار

آگهی استخدامی حسابدار

بازدید از پروژه گندله سازی بهاباد

بازدید از پروژه گندله سازی بهاباد

اموزش مقدماتی اطفاء حریق

اموزش مقدماتی اطفاء حریق

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

آگهی استخدامی حسابدار

آگهی استخدامی حسابدار

بازدید از پروژه گندله سازی بهاباد

بازدید از پروژه گندله سازی بهاباد

اموزش مقدماتی اطفاء حریق

اموزش مقدماتی اطفاء حریق

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

مراسم یاد بود درگذشت مرحوم زمانی در کارگاه بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

بازدید مدیرعامل فولاد غدیر ایرانیان از سایت گندله سازی بهاباد

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

آگهی استخدامی حسابدار

آگهی استخدامی حسابدار

بازدید از پروژه گندله سازی بهاباد

بازدید از پروژه گندله سازی بهاباد

اموزش مقدماتی اطفاء حریق

اموزش مقدماتی اطفاء حریق