المان پست اسلایدر

بزرگداشت روز کارگر

بزرگداشت روز کارگر

نصب سرج بین (Surge Bin) کارخانه کنسانتره بهاباد

نصب سرج بین (Surge Bin) کارخانه کنسانتره بهاباد

راه اندازی سرد نوار نقاله بونکرهای سه گانه پروژه سیمان نیزار قم

راه اندازی سرد نوار نقاله بونکرهای سه گانه پروژه سیمان نیزار قم

حضور شرکت کیان پولاد سده در نمایشگاه ایران متافو 1401

حضور شرکت کیان پولاد سده در نمایشگاه ایران متافو 1401

اتمام نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

اتمام نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

بازدید کارشناسان ساینو استیل Sinosteel

بازدید کارشناسان ساینو استیل Sinosteel

بزرگداشت روز کارگر

بزرگداشت روز کارگر

نصب سرج بین (Surge Bin) کارخانه کنسانتره بهاباد

نصب سرج بین (Surge Bin) کارخانه کنسانتره بهاباد

راه اندازی سرد نوار نقاله بونکرهای سه گانه پروژه سیمان نیزار قم

راه اندازی سرد نوار نقاله بونکرهای سه گانه پروژه سیمان نیزار قم

حضور شرکت کیان پولاد سده در نمایشگاه ایران متافو 1401

حضور شرکت کیان پولاد سده در نمایشگاه ایران متافو 1401

اتمام نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

اتمام نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

بازدید کارشناسان ساینو استیل Sinosteel

بازدید کارشناسان ساینو استیل Sinosteel

بزرگداشت روز کارگر

بزرگداشت روز کارگر

نصب سرج بین (Surge Bin) کارخانه کنسانتره بهاباد

نصب سرج بین (Surge Bin) کارخانه کنسانتره بهاباد

راه اندازی سرد نوار نقاله بونکرهای سه گانه پروژه سیمان نیزار قم

راه اندازی سرد نوار نقاله بونکرهای سه گانه پروژه سیمان نیزار قم

حضور شرکت کیان پولاد سده در نمایشگاه ایران متافو 1401

حضور شرکت کیان پولاد سده در نمایشگاه ایران متافو 1401

اتمام نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

اتمام نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

بازدید کارشناسان ساینو استیل Sinosteel

بازدید کارشناسان ساینو استیل Sinosteel